27 sierpnia 2021

Szanowni Rodzice,
na podstawie § 10f rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w szkole planuje się zorganizowanie zajęć wspomagających, o których mowa w § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 6 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.

W ramach zajęć wspomagających planuje się realizację zajęć z następujących przedmiotów (do wyboru): język polski, język angielski lub język niemiecki, matematyka ( maksymalnie 3 zajęcia).
Zajęcia będą prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami, w grupie liczącej co najmniej 10 uczniów (może być to także grupa międzyoddziałowa lub międzyklasowa).
Zajęcia odbywać się będą po lekcjach. Rodzice/opiekunowie zainteresowani udziałem dziecka w ww. zajęciach składają dyrektorowi szkoły (za pośrednictwem wychowawcy) pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie do 3 września 2021 r. 


Zajęcia będą organizowane dla chętnych uczniów, a złożona deklaracja jest wiążąca.

Z poważaniem,

Anna Wąsik