Szkoła Promująca Zdrowie

Jesteśmy szkołą, która promuje zdrowy tryb życia. Od lat prowadzimy projekty, które zachęcają uczniów do odpowiedniego odżywiania, aktywności sportowej, ale również dbania o swoje emocje.

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Definicja szkoły promującej zdrowie (za: SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia. Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej. Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warszawa 2016)

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

 • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Model szkoły promującej zdrowie w Polsce, 2015 r.

Standardy szkoły promującej zdrowie:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Elementy potrzebne do tworzenia szkoły promującej zdrowie:

 1. Poznanie i zrozumienie koncepcji szkoły promującej zdrowie.
 2. Uczestnictwo i zaangażowanie społeczności szkolnej.
 3. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia i zespołu promocji zdrowia.
 4. Planowanie działań i ich ewaluacja.
 5. Dążenie do powiązania działań w zakresie promocji zdrowia z podstawowymi celami i zadaniami szkoły.
 6. Współpraca ze społecznością lokalną i innymi szkołami.

Kroki w okresie przygotowawczym:

 1. Wyłonienie inicjatora i powstanie grupy inicjatywnej.
 2. Wstępna informacja o inicjatywie i refleksja nad znaczeniem zdrowia i dobrego samopoczucia w szkole.
 3. Wyjaśnienie podstawowych założeń koncepcji szkoły promującej zdrowie.
 4. Podjęcie decyzji o tworzeniu szkoły promującej zdrowie i jej upowszechnienie

Zadania szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia:

 1. Upowszechnianie koncepcji SzPZ w społeczności szkolnej.
 2. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.
 3. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, planowaniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.
 4. Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
 5. Kierowanie pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia.
 6. Prowadzenie dokumentacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia.
 7. Współdziałanie z koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci SzPZ.
 8. Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi
 9. ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

Zadania i organizacja pracy szkolnego zespołu promocji zdrowia:

 1. Wspieranie pracy szkolnego koordynatora i aktywny udział w:
 • przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników,
 • organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia,
 • prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy szkolnego zespołu.
 1. Zespołowe podejmowanie decyzji.
 2. Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.
 3. Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu.
 4. Organizacja spotkań zespołu:
 • cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem,
 • zaplanowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy,
 • spotkania otwarte – „każdy mile widziany”,
 • praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników (praca w małych grupach, wspólne poszukiwanie rozwiązań).

SKŁAD SZKOLNEGO ZESPOŁU PROMOCJI ZDROWIA

Koordynator: Monika Lesiak
Zespół: Anna Mechelewska, Elżbieta Szemberg, Anna Myśliwa, Monika Girzejowska

DZIAŁANIA SZKOŁY PODJĘTE W CELU PROMOCJI ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA