W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach,  ul. Szkolna 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest pan Radosław Szymaszek, mail e-mail biuro@cbi24.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach

  2. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

  2. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),

 5. posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  3. przenoszenia danych,

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.