PROJEKT

Gmina Radoszyce/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach realizuje projekt pt. Świetlica w Wilczkowicach, który finansowany jest ze środków Unii  Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu krajowego i realizowany na podstawie umowy zawartej  z Województwem Świętokrzyskim.

W ramach projektu utworzona zostanie świetlica środowiskowa w miejscowości Wilczkowice. Pomieszczenia przeznaczone na świetlicę zostaną poddane adaptacji.

W ramach funkcjonowania placówki dzieci będą miały zapewnioną pomoc m.in. w nauce
i uzupełnieniu zaległości edukacyjnych, organizowanie czasu wolnego – prowadzenie zajęć tematycznych, rozwijanie 4 kompetencji kluczowych: w zakresie wielojęzyczności, kompetencje cyfrowe, matematyczne oraz kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. Utworzony zostanie także Punkt Wsparcia Rodziny, gdzie dyżurować będzie pedagog, psycholog, prawnik.

Okres realizacji projektu: 01 września 2021 r. – 31 maja 2023 r.

Zajęcia planujemy rozpocząć już w grudniu i realizować je do końca maja 2023 r.

Projekt skierowany jest do 40 osób (23 Kobiet, 17 Mężczyzn), zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 20 dzieci oraz 20 rodziców z terenu OSI – obszaru o najgorszym dostępie do usług publicznych gminy Radoszyce (tereny wiejskie).

Projektodawca przygotowany jest na przyjęcie uczestników z niepełnosprawnościami, którym zapewni dostępność produktów projektu. Wnioskodawca zagwarantuje w celu dostępności projektu dla w/w osób uruchomienie mechanizmu racjonalnych usprawnień.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne!

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu trwa od 29.10.2021r. do 19.11.2021r. Odbywa się ona w oparciu
o zasadę powszechnej dostępności i równości szans.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Urzędzie Gminy, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Biurze Projektu a także w formie elektronicznej do pobrania ze strony internetowej http://www.gops.radoszyce.biuletyn.net/

Znajduje się tu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zawierający poszczególne etapy rekrutacji, terminy, opis sposobu składania dokumentów.

Wypełnione formularze należy składać osobiście w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radoszycach – Radoszyce ul. Papieża Jana Pawła II 33, 26-230 Radoszyce w dni robocze w godzinach 7:15-15.15, lub przesłać pocztą na w/w adres (decyduje data stempla pocztowego).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!