25 kwietnia 2017

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  PROFILAKTYCZNEGO
„Z profilaktyką na Ty”

Organizatorzy konkursu
Organizatorem Konkursu profilaktycznego jest Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach:
Anna Mechelewska  – nauczyciel techniki i informatyki
Monika Lesiak – nauczyciel plastyki

Cele konkursu

 1. Zdobycie i poszerzenie przez dzieci i młodzież wiedzy na temat alternatywnych form spędzania czasu wolnego, które zaspokajają potrzeby rozwojowe dzieci.
 2. Pokazanie rówieśnikom czym jest „zdrowe życie” i na co warto zwrócić uwagę, aby być zdrowym i żyć zdrowo.
 3. Uświadomienie dzieciom i młodzieży jak ważne jest odpowiednie wypełnienie czasu wolnego, które możemy zaliczyć do wczesnej profilaktyki.
 4. Rozwijanie i pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności twórczej.
 1. Wykształcenie wśród dzieci zachowań asertywnych, koleżeństwa, współpracy, dobrej komunikacji, wrażliwość na krzywdę i zło oraz potrzeby drugiego człowieka.  Promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od używek

Uczestnicy konkursu

Uczestnikami Konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej z klas I – VI. W kategorii wiekowej klas I – III odbędzie się indywidualny konkurs plastyczny. W kategorii wiekowej klas IV – VI konkurs plastyczny na wykonanie ulotki

Miejsce i data konkursu

Prace plastyczne wykonywane indywidualnie przez uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach należy dostarczyć  do Organizatorów do dnia 21 maja 2017 r.

 Uczniowie klas I – III przygotowują pracę plastyczną nt. „Wiem co robić, aby być zdrowym”:                        

 • Konkurs ma charakter indywidualny,
 • Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką
 • format pracy: A-4, A- 3,
 • uczeń może złożyć tylko jedną pracę
 • Opisane prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 21 maja 2017
 • Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa.
 • Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 • Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody w dniu 31 maja 2017
 • Przekazane prace nie będą zwracane autorom i mogą być wykorzystane  i udostępnione jako materiały profilaktyczne.

Kryteria oceny:
Prace  oceniane będą w skali 20 punktowej:

 • 0-5 pkt – zgodność z tematem,
 • 0-5 pkt – samodzielność wykonania
 • 0-5 pkt – estetyka wykonania,
 • 0-5 pkt – oryginalność ujęcia tematu.

Uczniowie klas IV– VI projektują ulotkę profilaktyczną na temat: „BRAK NUDY – BRAK UZALEŻNIENIA”:

 • Technika wykonania – dowolna
 • Format – ulotka może być w formacie A4, A5 lub składana na trzy części.
 • Ulotka powinna zawierać tekst oraz obrazki.
 • Treści zawarte w ulotce mają być związane z różnymi formami spędzania czasu wolnego, które odciągają młodych ludzi od wszelkich zagrożeń.
 • Ulotki należy dostarczyć do dnia 21 maja 2017 do Organizatora.
 • Z tyłu ulotki należy napisać imię i nazwisko ucznia, klasę.
 • Przekazane prace nie będą zwracane autorom i mogą być wykorzystane i udostępnione jako materiały profilaktyczne.

Kryteria oceny: Prace  oceniane będą w skali 15 punktowej:

 • 0-5 pkt – zgodność z tematem,
 • 0-5 pkt – estetyka wykonania,
 • 0-5 pkt – oryginalność ujęcia tematu.

Przewidywane nagrody

 1. W konkursie plastycznym w kategorii klas I – VI zwycięzcy miejsc I – III otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do Organizatora.
 2. W sprawach spornych decydujący głos ma Przewodniczący Komisji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu.