30 gmin z województwa świętokrzyskiego realizuje projekt, który ma na celu zwiększenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży z klas IV – VI.  „Junior Sport” jest finansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, gminy oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, a realizowany przez Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych.  4 maja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach zainaugurowano projekt.
Cele programu „Junior Sport”:
– wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,
– upowszechnienie sportu wśród uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie
liczby dzieci i młodzieży uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych,
– poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży,
– zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami,
– stworzenie oraz poprawa warunków i dostępu do uprawiania zorganizowanej aktywności fizycznej, rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży,
– wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
– profilaktyka i korygowanie wad postawy,
– zapobieganie zjawiskom patologii społecznych,
– optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej,
– wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej,
– identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych
W naszej Szkole zajęcia prowadzi Pani Krystyna Tysiąc, która zaprasza wszystkich chętnych z klas IV – VI.