Sprawdzian po kl. 6

Sprawdzian w roku szkolnym 2015/2016

Podstawowe informacje
Jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły. Nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎
Odbywa się jest w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub ‎zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.
Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia. Każda ‎część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie ‎przeprowadzania sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, ‎w którym jest przeprowadzany sprawdzian.‎

– Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki i trwa 80 minut.
– Część 2. obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) i trwa 45 minut. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎
– Części sprawdzianu rozdziela przerwa.
Sprawdzian ma formę pisemną. Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą, Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą.
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:‎
– informatorze o sprawdzianie
– przykładowych arkuszach egzaminacyjnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden arkusz egzaminacyjny, natomiast ‎zadania z języka obcego – drugi. Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, ‎w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych ‎zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym na kartach rozwiązań zadań otwartych z języka ‎polskiego i matematyki (schemat arkuszy egzaminacyjnych w części pierwszej i części ‎drugiej).
Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również przybory do ‎rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.
Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
Prace uczniów (tylko zadania otwarte) oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów. Zadania zamknięte są sprawdzane elektronicznie.
Wynik jest wyrażony w procentach i składa się z wyniku ogólnego z pierwszej części wraz z wyszczególnieniem wyników z języka polskiego i matematyki oraz wyniku z drugiej części.
Wynik sprawdzianu jest ostateczny i nie może być podważony.
Podstawą prawną sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).

Rady egzaminatorów na sprawdzianie
* Czytaj uważnie polecenia.
* Dbaj o staranność i estetykę zapisu.
* Dużo czytaj!
* Czytaj ze zrozumieniem (opowiedz innym o tym, co czytałeś).
* Odpowiadaj dokładnie na pytania.
* Poćwicz wykonywanie działań pisemnych!
* Wykonuj więcej zadań związanych z obliczeniami procentowymi.
* Więcej czytaj, celem utrwalenia poprawnej pisowni, interpunkcji i ortografii.
* Pracuj z tekstem.
* Ćwicz krótkie formy wypowiedzi.
* Ćwicz umiejętność swobodnego wypowiadania własnych sądów, opinii na różne tematy.
* Pisz zdania pojedyncze rozwinięte zamiast złożonych.
* Dbaj o staranność zapisu działań matematycznych (niestaranność jest powodem błędów w obliczeniach.
* Działania matematyczne licz dwa razy.
* Zawsze próbujcie rozwiązać zadanie matematyczne – nawet, jeśli wydają się trudne zapisujcie każde działanie – każdy punkt może się przydać.
* Jeśli nie jesteś pewny poprawności rozwiązania, lecz nie masz innego pomysłu, nie przekreślaj tego, co już zostało napisane.
* Nie powtarzaj wyrazów w bliskim sąsiedztwie.
* Liczy się jakość a nie ilość napisanego tekstu.
* Sprawdź poprawność wyniku z warunkami zadania.
Nie bój się sprawdzianu!!!